Chạy Trời sao Khỏi nắng

Mini Concert - Nguyễn Minh Cường

Venue: Nhà Văn Hoá Thanh Niên – Hồ Chí Minh

#thinkhappybehappy #vuiladuocroi #vinhphiphoto